ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงคมนาคม


          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 15 ธันวาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงคมนาคม  โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารและพนักงานทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว 

    ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4  ด้าน ได้แก่

1.ความร่วมมือด้านวิชาการ โดยการจัดทำฐานข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล  โครงการเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตร  สำหรับการศึกษาอบรมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับบุคลากรของทั้งสองฝ่าย

2.ความร่วมมือด้านทรัพยากร ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้และบรรยายทางวิชาการ ตลอดจนร่วมกันสนับสนุน การจัดกิจกรรมทางวิชาการและสังคม ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกัน

3.ความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  เพื่อเป็นการเรียนรู้ตามหลักสูตร เช่น การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การพัฒนาชุมชน และการช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  และ

4.ความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะครอบคลุม ระยะเวลา 5 ปี

         กระทรวงคมนาคม และ สถาบันพระปกเกล้า  เชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม อย่างเป็นระบบ และมีธรรมาภิบาล  อันจะนำไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศและประชาชนชาวไทยต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า