ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา


             วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา  โดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล กล่าวต้อนรับและพูดถึงภาพรวมการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา และ ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล กล่าวถึง "การสร้างเครือข่ายกับแนวทางการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรม  ในสถานศึกษา : อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต" 

            จากนั้น มีการแลกเปลี่ยนการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ในช่วงที่ผ่านมาและการขับเคลื่อนงานในอนาคตของเครือข่าย  โดยมีสาระสำคัญของการประชุมพูดคุยถึงการดำเนินงานของเครือข่ายสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา จะร่วมกันผลักดันงานในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยกิจกรรมต่อไปที่อาจจะดำเนินการประกอบด้วยการจัดเวทีเพื่อระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในเชิงนโยบายหลักสูตรแกนกลางที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและคำนึงถึงบริบทในพื้นที่ รวมถึงออกแบบการเข้าถึงการนำเสนอ รวมถึงการทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า