ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้ามอบชุดสื่อความรู้ โครงการการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป (Big Rock 5)


             วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา) และนางสาวธีรพรรณ ใจมั่น (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา) พร้อมด้วยนักวิชาการ และพนักงาน จัดกิจกรรมมอบชุดสื่อความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป (Big Rock 5) พร้อมทั้งบูธกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตร KPI e-learing ให้กับสมาชิกวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากสมาชิกวุฒิสภา อาทิ นายพรเพชร วิชิตชลชัย (ประธานวุฒิสภา) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นายเสรี สุวรรณภานนท์ และสมาชิกวุฒิสภาที่สนใจ ให้เกียรติรับมอบชุดสื่อความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว 

 ที่มา :  สถาบันพระปกเกล้า ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Big Rock 1) และ กิจกรรมปฏิรูป ที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหารัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป (Big Rock 5) ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 โดยโครงการการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป (Big Rock 5)ผลิตสื่อความรู้ดังนี้

1. ชุดหนังสือประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (จำนวน 10 เล่ม และในรูปแบบ ebook)
2. ชุดข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า