ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนา The Next Station : อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ


            เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 : สถาบันพระปกเกล้า โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดสัมมนา The Next Station : อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ ณ ห้องทีเค แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Next Station : โอกาส ความท้าทาย และก้าวที่ 26 ของการกระจายอำนาจในประเทศไทย” ความสำคัญตอนหนึ่งว่า...การกระจายอำนาจจะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเราจะเชื่อมั่นในการกระจายอำนาจแค่ไหน ปลายทางของการกระจายอำนาจนั้น ท้ายที่สุดคือ ต้องสามารถทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ มีความแตกต่างหลากหลาย มีธรรมาภิบาล ปลดล็อกจากการควบคุม” 

           จากนั้น เป็นเวทีเสวนา เรื่อง “จับตาอนาคตการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายบรรณ แก้วฉ่ำ อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฏร  ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์  ในช่วงท้าย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากร และต่อด้วยกิจกรรมการจับรางวัลผู้โชคดี จากผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งทางออนไซด์และออนไลน์ โดย คุณธนิษฐา สุขวัฒนะ พนักงานฝึกอบรมชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า