ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”จ.ชลบุรี


           เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 : สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนวัดหนองเกตุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  กิจกรรมในช่วงแรก เป็นการกล่าวต้อนรับ โดย นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย และกล่าวเปิดงานโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระเกล้า) 

           จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง “ความซื่อตรง” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) และต่อด้วย เวทีระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา) ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)  นางสาวนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) และคุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ)  ในช่วงท้าย เป็นการสรุปและปิดการประชุม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาวิจัย องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงซึ่งส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่ง มีการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย และนำผลการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ พัฒนาเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาเพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรงมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น  การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า