ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโรงเรียนพลเมือง


         เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงคาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงคาน ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาคประชาชน ณ ลานวัดศรีคนเมือง โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายกมล คงปิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน) กล่าวเปิดงาน อีกทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกฎหมายการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์และจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) 

ผลจากการรับฟังความคิดเห็น โดยสรุป 

1. ประเด็นสำคัญที่ผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นชาวเทศบาลตำบลเชียงคาน เห็นพ้องต้องกันว่าควรผลักดันให้มีข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้แก่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การทำให้ถนนคนเดินเชียงคานเป็นถนนปลอดแอลกอฮอล์ การจัดระเบียบเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

2. ผู้เข้าร่วมได้มองภาพอนาคตของเชียงคานที่อยากส่งมอบให้ลูกหลาน สิ่งท้าทายในพื้นที่ อีกทั้งยังร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานกระบวนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ตลอดจนมีการลงชื่อเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า