ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 22 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์


            เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22 (ปรม.22) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์  กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาเยี่ยมชมหมู่บ้านช้างเศรษฐกิจพอเพียง และชมการเพิ่มมูลค่าให้กับมูลช้าง (โรงผลิตกระดาษจากมูลช้าง) และชมวิดีทัศน์ความเป็นมาของโครงการ(การแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน) และชมวิดีทัศน์ประเพณี วัฒนธรรม ชาวกวย ช่วงบ่ายศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป จากวิถีเกษตรกรรมสู่การสร้างแบรนด์ผ้าไหมระดับโลก : มุมมองและแนวคิดการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคุณนิรันดร์ ไทรเล็กทิม  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ บ้านท่าสว่าง หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหมแห่งเดียวของประเทศไทย

           กิจกรรมวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา “โรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนรอบโรงเรียน” ดูการสาธิตการใช้นวัตกรรมเครื่อง Option Finder พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรม และฐานเรียนรู้ ภายในโรงเรียนมีชัยพัฒนา ได้แก่  1. การทำมะนาววัยไส 2. การปลูกผักไฮโดรโปนิค 3. การเพาะถั่วงอก ทานตะวันงอก 4. การเพาะเห็ด 5. แปลงเกษตรสำหรับผู้นั่งรถเข็น 6. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 7. ถังหมักรักษ์โลก 8. Tissue Culture  9. Smart Farm  ช่วงบ่าย ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง การอนุรักษ์และการนำนกกะเรียนพันธุ์ไทย (ซึ่งสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติไปแล้วกว่า 50 ปี) กลับคืนสู่ธรรมชาติ โดย   คุณณัฐวัฒน์  แปวกระโทก   นักวิชาการสวนสัตว์ 3 ณ  ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ และท่องเที่ยวชุมชนสวายสอชมวิถีชีวิต เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าขึ้นชื่อ ข้าวอินทรีย์ข้าวหอมมะลินกกระเรียน

          กิจกรรมวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป ณ  ห้องประชุมสนามช้างอารีน่า ชั้น 2  ฟังการบรรยาย “การพัฒนาการกีฬาและและการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ” โดย   นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และฟังการบรรยาย “การบริหารจัดการสนามฟุตบอลระดับชาติ” โดย นายยุทธชัย พงศ์พณิช  รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชม สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต และสนามช้างอารีน่า บุรีรัมย  นอกจากนี้ นักศึกษาหลักสูตร ปรม. และชมรมนักศึกษาหลักสูตร ปรม. ร่วมมอบเงินบริจาคให้แก่ 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนมีขัยพัฒนา  จำนวน 32,222 บาท  2. คชอาณาจักรสุรินทร์  จำนวน 20,000 บาท  3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 20,000 บาท   4. ศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จำนวน 10,000 บาท และ 5. มอบเครื่องออกซิเจน จำนวน 70 เครื่องให้แก่หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 22

         กิจกรรมการศึกษาดูงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากพื้นที่จริง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างองค์ความรู้ เติมเต็มความเข้าใจที่ลึกซึ้งผ่านมุมมองประสบการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ  พร้อมด้วยนายภควัต อัจฉริยปัญญา และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า