ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เสวนาประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “บทบาทของสยามในเวทีระหว่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”


        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนาวิชาการเสวนาประกอบนิทรรศการหมุนเวียน หัวข้อ “บทบาทของสยามในเวทีระหว่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ห้องสามศร 1 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยก่อนการเสวนาวิชาการ H.E. Dr. Sarah Taylor (เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย) เข้าพบ นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เพื่อพูดคุยและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

         นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่สถาบันพระปกเกล้าอยากเน้นเป็นสำคัญ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การเมืองภาคพลเมืองและด้านประชาธิปไตย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย อันจะสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนมากขึ้น ซึ่งเอกอัครราชทูตแคนาดาเห็นด้วยในประเด็นนี้และมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้าต่อไปในอนาคตเช่นกัน

        ต่อมา เป็นกิจกรรมเสวนาประกอบนิทรรศการหมุนเวียน “บทบาทของสยามในเวทีระหว่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Sarah Taylor (เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย) กล่าวที่มาและความสำคัญของงานเสวนา และได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ  การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “บทบาทของสยามในเวทีระหว่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม (ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และดำเนินรายการโดย ดร.ชาติชาย มุกสง (อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟัง 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า