ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 21 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง


เมื่อวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปศส.21) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายภาควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

 

กิจกรรมวันที่ 1 มีนาคม 2566 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมี นายธนินธรณ์ ขุนจันทร์ ประธานวิสาหกิจฯ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ท่องเที่ยวตำบลตะโหมดแหละรวมถึงเครือข่ายท่องเที่ยวในตำบลตะโหมด และรับชมการแสดงมโนรา ของนักเรียนโรงเรียนตะโหมด พร้อมนี้คณะนักศึกษา ปศส.21 ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนตะโหมด จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์ผึ้งและชันโรงเขาบรรทัด

 

สำหรับช่วงบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ  วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่การประมงน้ำจืด ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมีนายพิภูษณ อินจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของการดำเนินงานของกลุ่มในรูปแบบการแปรรูปปลาดุกร้าเพื่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นได้คณะศึกษาดูงานเดินทางไปโรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม DINNER TALK : การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทยหลัง Covid-19 ณ ห้องประรชุมโรงแรมศิวา รอยัล ในเวลา 18.00 น. โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท้่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติร่วมเวทีโดยมีนายภควัต อัจฉริยปัญญา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวเป้นการนำเสนอภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤต covid-19 , สถานการณ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้, เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวหลังวิกฤต covid-19, การฟื้นตัวการท้่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวสู่ยุทศาสตร์ BCG และ ESG และยังได้ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วใมในเวทีดังกล่าว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

กิจกรรมวันที่ 2 มีนาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจากหน่วยงานเป็นอย่างดี โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ได้บรรยายสรุปภาพรวมและภารกิจ รวมทั้งงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลังจากนั้นพาคณะเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์อีกด้วย

 

กิจกรรมการศึกษาดูงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากพื้นที่จริง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้างองค์ความรู้ เติมเต็มความเข้าใจที่ลึกซึ้งผ่านมุมมองประสบการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริง 

ภาพ/ข้อมูล : สำนักบริการวิชาการ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า