ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3


เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง จัดพิธีการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้ากับการสร้างความตระหนักในความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย” โดยมีสาระสำคัญดังนี้ “ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับผู้บริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจในการการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนมิติต่าง ๆ เพื่อช่วยกันจรรโลงสังคมและประเทศชาติให้มีความตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอย่างแท้จริง” 

 

นอกจากนี้ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ข่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีการเปิดการศึกษาดังกล่าวด้วย กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของหลักสูตรดังกล่าว และ บรรยาย Course Introduction for Learning โดยนายภควัต อัจฉริยปัญญา  พร้อมกันนี้นักศึกษายังได้รับฟังการแนะนำการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีของสถาบันพระปกเกล้า โดยศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ และห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

 

ภาคบ่าย ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้รับฟังการบรรยาย ดร. ระวี จูฑศฤงค์ ในหัวข้อ “พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมัยรัชกาลที่ 7” จากนั้น นักศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย

 

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมีการศึกษาอบรมต่อเนื่องรวม 4 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน 2566

#สำนักบริการวิชาการ

#สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า