ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ.และเครือข่าย Peace Survey จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสัมภาษณ์และการเตรียมความพร้อมการสำรวจภาคสนาม (Peace Survey) ณ จังหวัดปัตตานี


เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่าย Peace Survey ประกอบด้วย 23 องค์กรเครือข่ายวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานสัมภาษณ์และการเตรียมความพร้อมการสำรวจภาคสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 118 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งต่อความรู้ด้านกระบวนการสันติภาพสู่ชุมชน 

ภาพ/ข้อมูล : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า