ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า KM-ISO เตรียมพร้อมก้าวสู่สมรรถนะสากล


          20 เมษายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดยคณะกรรมการอำนวยการระบบบริหารคุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ โครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อระบบบริหารคุณภาพสถาบันพระปกเกล้า (KM-ISO) ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดเวทีการสร้างความตระหนักรู้ฯ และประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ พร้อมให้แนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) รวมถึงเป้าหมายในการทำงานให้ได้มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

          หลังจากนั้น นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และทีมงาน ทำกิจกรรม workshop เพื่อทำความเข้าใจและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และธำรงไว้ซึ่งคุณภาพของระบบบริหารคุณภาพสถาบันพระปกเกล้า และการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพสถาบันพระปกเกล้าอย่างต่อเนื่อง 

          ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานให้ความตั้งใจในการระดมความคิดเห็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในประเด็นสำคัญเรื่องความคาดหวัง และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระบบบริหารคุณภาพสถาบันพระปกเกล้า ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า