ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการ “KPI AWARD TALK” “รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”


          20 เมษายน 2566 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม “KPI AWARD TALK” ครั้งที่ 1 ประเด็น “ถอดรหัสความสำเร็จนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านรางวัลพระปกเกล้า ผ่านระบบออนไลน์

          กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ตระกูล  มีชัย (รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นางสาวเพ็ญภัค  รัตนคำฟู (นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จ.ลำปาง) นายไพเจน  มากสุวรรณ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) และ นายวิชิต  ชิตวิเศษ (นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี) 

          วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งให้รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารงานที่โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

          และเพื่อเป็นการสรุปบทเรียนจากประสบการณ์รางวัลพระปกเกล้าในปีที่ผ่านมา และเป็นการเผยแพร่ถึงคุณค่าและความสำคัญของบทบาทรางวัลพระปกเกล้าที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง

          ส่วนท้องถิ่นสนใจสมัครรางวัลพระปกเกล้า ดังนั้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จึงจัดให้มีการสัมมนาออนไลน์ “KPI AWARD TALK” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ เป็นต้นแบบในการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และที่สำคัญยังหนุนเสริมการทำงานเป็นทีมในองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า