ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดการแถลงความพร้อมการเลือกตั้ง “เลือกตั้ง 66 เตรียมตัวพร้อมหรือยัง”


          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดการแถลงความพร้อมการเลือกตั้ง  ภายใต้หัวข้อ “เลือกตั้ง 66 เตรียมตัวพร้อมหรือยัง” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

          โดยได้รับเกียรติผู้ร่วมแถลง นายชาตรี วัฒนเขจร (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) กล่าวถึง “ความพร้อมของกรุงเทพมหานคร ในการจัดการเลือกตั้ง”  และดร.ถวิลวดี บุรีกุล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึง “การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง”

          ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ผู้ร่วมงาน ร่วมแสดงความเห็นและซักถามประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

          การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 14 พฤษภาคม นี้  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดเขตการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร เป็น 33 เขต และมีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเลือกตั้ง รวมทั้งจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ ซึ่งทั้งกรุงเทพมหานคร และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องทำความเข้าใจ  

          กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยปฏิบัติการการเลือกตั้ง จึงจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางในการรายงานผลคะแนนในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนช่องทางต่าง ๆ ในการร้องเรียนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเลือกตั้งอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม  

          ในส่วนของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีพันธกิจข้อหนึ่งคือ “การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” จึงได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ประชาชน ทั้งในช่วง ก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง รวมถึงการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง จึงได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการจัดการแถลงความพร้อมการเลือกตั้ง “เลือกตั้ง 66 เตรียมตัวพร้อมหรือยัง”

รับชมย้อนหลังได้ทางลิงค์
https://fb.watch/k7jQqkamGh/


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า