ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดอบรม “อาสาสมัครนำชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย”


          ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวพัฒนาการประชาธิปไตย หลักการและรากฐานอันสำคัญของระบอบประชาธิปไตย รวมไปถึงเรื่องราวและแง่มุมของการเมืองผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ที่มุ่งให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดกว้างให้คนทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้เข้ามาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตย เสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เข้มแข็ง

          พิพิธภัณฑ์ฯ จึงกำหนดให้มีโครงการอบรมอาสาสมัครนำชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เพื่อให้พนักงานสถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่อธิบายจุดประสงค์และแนวคิดของการจัดแสดงนิทรรศการในแต่ละเรื่อง รวมไปถึงการขมวดปมของเนื้อหาอย่างกระชับให้ผู้เข้าชมได้รับทราบ 

          โดยพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงานและบรรยายหัวข้อ “ที่มาและความสำคัญในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย” 

          จากนั้น เป็นการบรรยายภาพรวมเนื้อหาภายในศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า และการเรียนรู้เพิ่มเติม โดย นางกาญจนา ศรีปัดถา ผอ.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการผู้ชำนาญการ และนางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์ฯ 

          ในภาคบ่าย เป็นการบรรยายหัวข้อ “บุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสาร” และการฝึกปฏิบัติ โดย นางสาวบุษยา ตันติพิบูลย์ อาสาสมัครนำชมของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เปิดให้บริการการเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เนื้อหาการจัดแสดงของศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ประกอบไปด้วยนิทรรศการกลางแจ้งที่บอกเล่าเรื่องพัฒนาการประชาธิปไตยในช่วงเริ่มต้น นิทรรศการภายในตัวอาคารรำไพพรรณีมีการจัดแสดงเนื้อหานับตั้งแต่เรื่องราวพัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตยไล่เรียงมาจนถึงพัฒนาการทางการเมืองในปัจจุบันที่มีแนวโน้มไปทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัล ไม่ใช่แต่เพียงเรื่องราวพัฒนาการทางการเมืองการปกครองแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย เพื่อเน้นย้ำคุณค่าหลักและคุณค่าร่วมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นหลักการและคุณค่าที่สากลให้การยอมรับ เช่น หลักสิทธิ หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค และหลักเคารพเสียงส่วนใหญ่โดยไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย เป็นต้น และยังมีส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวที่เป็นการนำเอาแง่มุม หรือเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย หรือเรื่องราวทันสมัยมานำเสนอแก่ผู้เข้าชม 

          ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง เปิดให้บริการเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บริการนำชมเป็นหมู่คณะ เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ (เวลา 9.00-16.00 น.)

ติดต่อสอบถามได้ที่ 
02 280 3413-4 ต่อ 104-106 หรือติดตามทางเว็บไซด์ https://democracylearningcenter.kingprajadhipokmuseum.com/


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า