ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า พูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการ


          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และ Mr. Maximilian Müller เลขานุการเอกอัครราชทูต 

          ในการนี้ เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี กับนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่  จากนั้นคณะผู้บริหารได้พูดคุยและกล่าวถึงภารกิจสำคัญและการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า อาทิ การเผยแพร่ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทุกมิติ การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง การให้ความสำคัญของมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ การจัดการความขัดแย้ง และอีกหลายประเด็น ผ่านการศึกษาวิจัยต่างๆ สู่การร่างนโยบายการจัดงานเผยแพร่และงานสัมมนาทางวิชาการ การจัดหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า ต่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย รวมถึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่รัฐสภา รวมถึงเครือข่ายทางวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าที่มีกับหลายประเทศ จึงมีความสนใจที่จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานของประเทศเยอรมนีในการส่งเสริมและจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน โดยทางเอกอัครราชทูตเยอรมนีได้ให้ความสนใจ และมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการในอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า