ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร ปธก.รุ่นที่ 25


          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล กำหนดจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

          โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม ความตอนหนึ่งว่า “สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันทางวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงได้จัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 25 ขึ้น เพื่อผลิตผู้บริหาร ที่มีธรรมาภิบาล มีจริยธรรมในการดำรงตน ตลอดจนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

          กล่าวรายงานโดยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวทักทายนักศึกษา  จากนั้นรับฟังแนะนำการใช้งาน Application KPI-KIT แนะนำการใช้ห้องสมุด และการเข้าถึงช่องทางสื่อสารต่างๆ ของสถาบัน โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า

          ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จูฑศฤงค์ บรรยายหัวข้อ “พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่นักศึกษา จากนั้นนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

          ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 110 คน โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม–พฤศจิกายน 2566


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า