ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับวุฒิสภา และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรม เล่าเรื่องเมืองเชียงคาน”


          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน  จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรม เล่าเรื่องเมืองเชียงคาน” ณ ลานวัดศรีคุนเมือง เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

          กิจกรรมดังกล่าว เริ่มต้นด้วย การ ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อเสริมสร้างทุนทางวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรมและสร้างภาพลักษณ์ของเชียงคาน โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) คุณนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) และคุณอินทุอร แสงอรัญ นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

          จากนั้น ได้รับเกียรติจาก คุณกมล คงปิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวเปิดงานโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และนายถาวร เทพวิมลเพชรกุล (กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป)

          กิจกรรมสำคัญภายในงานมีการแข่งขัน การประกวดแต่งเพลง “สืบสานวัฒนธรรม เล่าเรื่องเมืองเชียงคาน” ที่เชื่อมโยงกับประเพณีและวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 ทีม เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 10 - 12 ปี และเยาวชนอายุระหว่าง 13-15 ปี 

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ได้แก่

  • ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) 
  • คุณถนัดชัย ธนะสูตร  (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน)
  • พลเอกวสันต์ สุริยมงคล (ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา)
  • ดร.อุษณีย์ ทอย  (อนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป)
  • คุณนิตยา โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า