ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม “หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (วพท.) ประจำปี 2566


          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

          โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม ความตอนหนึ่งว่า 

          “หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรู้เท่าทันสถานการณ์ เน้นดำเนินงานเชิงรุก มุ่งพัฒนางานเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ท่านทั้งหลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีความสำคัญยิ่ง และเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาการบริหารงาน ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา สร้างการเรียนรู้ในแนวทางการบริหารงานและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน ก้าวข้ามพันธนาการของความเป็นระบบราชการหรือวิถีเดิมที่แก้ปัญหาไม่ได้ และจำเป็นต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถนำเสนอนวัตกรรมในการบริหารงาน”

          และได้รับเกียรติจากนายภควัต อัจฉริยปัญญา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กล่าวรายงาน และแนะนำหลักสูตร ชี้แจงเนื้อหา แนวทางการศึกษาอบรม 

          ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาอบรมทั้งสิ้น จำนวน 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2566

ติดตามข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยได้ที่เพจ

https://www.facebook.com/KPILocalCollege


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า