ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

“เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาคประชาชน : การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงคาน จ.เลย


          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม “เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาคประชาชน : การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงคาน จ.เลย

          กิจกรรมนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ “ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงคาน เรื่อง การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาวิถีวัฒนธรรมชุมชนบ้านไม้เก่า พ.ศ. 2566” ซึ่งเกิดจากการรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของชาวเชียงคาน ที่เล็งเห็นว่ามีเรื่องใดบ้างที่ควรผลักดันให้กำหนดเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยมีวิทยากรกระบวนจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหลัก

          โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบุญเติม เรนุมาศ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) กล่าวเปิดกิจกรรม นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล (กรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) กล่าวถึงที่มาของ "พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565" นายสุริยัน แก้วกัญญา (ผู้แทนภาคประชาชนเชียงคาน) กล่าวถึง "บทบาทของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น" และนายถนัดชัย ธนะสูตร (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน) เป็นผู้นำเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงคานดังกล่าว ตลอดจนได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป นายอำเภอเชียงคาน และผู้แทนของท้องถิ่นจังหวัดเลยเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมนี้ด้วย

          นอกจากนี้ กิจกรรมในวันนี้ยังได้รับความสนใจจากประชาชนเชียงคานจำนวนมาก ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันกำหนดกติกาสังคมเพื่อจัดระเบียบเมืองให้เกิดความเป็นเรียบร้อยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และพัฒนาวิถีวัฒนธรรมเชียงคาน โดยเฉพาะชุมชนบ้านไม้เก่าให้มีความยั่งยืนต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า