ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า


          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการ และ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Moon Seoung-hyun เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และคณะ

          ในการนี้ เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี กับนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่ จากนั้น คณะผู้บริหารได้พูดคุยและกล่าวถึงภารกิจสำคัญและการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า อาทิ การเผยแพร่ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยในทุกมิติ การส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง การให้ความสำคัญของมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ การจัดการความขัดแย้ง และอีกหลายประเด็น ผ่านการศึกษาวิจัยต่างๆ สู่การร่างนโยบายการจัดงานเผยแพร่และงานสัมมนาทางวิชาการ การจัดหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า ต่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย รวมถึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่รัฐสภา รวมถึงเครือข่ายทางวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าที่มีกับหลายประเทศ  และด้วยความสำเร็จของประเทศเกาหลีใต้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน Soft Power และอีกหลายด้านสถาบันพระปกเกล้า มีความสนใจให้ H.E. Mr. Moon Seoung-hyun ร่วมเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในงานสัมมนาวิชาการและหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการเรียนรู้ต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ร่วมกัน โดยทางเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า