ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า และภาคีจัดเวทีสัมมนาสาธารณะ “Smart City and Digital Government in 2023: Resilience for Future”


          31 พฤษภาคม 2566 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย และ มูลนิธิคอนราด-อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย ได้จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ  “Smart City and Digital Government in 2023: Resilience for Future”

          โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Céline-Agathe Caro (ผู้อำนวยการมูลนิธิคอนราด-อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย) และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ในการกล่าวเปิดงานสัมมนา

          ภายในงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ (ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) คุณธนวัฒน์ ยอดใจ (นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่) ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย) และคุณภควัต อัจฉริยปัญญา (รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ) ดำเนินรายการโดย คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ (นักวิชาการ สํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า) และผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

          สำหรับงานสัมมนาสาธารณะ Smart City and Digital Government in 2023: Resilience for Future  เป็นงานเสวนาในประเด็นความท้าทายในการพัฒนา Smart City ณ ปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนา Digital Government ทั้งนี้ Digital Government ไม่ใช่เพียงการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงานเท่านั้น แต่หมายถึงการทลายข้อจำกัดในการบริหารภาครัฐแบบเดิมๆ เพิ่มความโปร่งใส รวมไปถึงการเพิ่มการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมกับประชาชนในระยะยาวอีกด้วย

รับชมย้อนหลังได้ทางลิงค์
https://www.facebook.com/democracyxinnovation


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า