ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Norwegian Centre for Human Rights แห่ง University of Oslo ประเทศนอร์เวย์


          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  และ ดร. ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยพนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Egil Lothe, Members of the Oslo Coalition Advisory Council จาก Norwegian Centre for Human Rights แห่ง University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ และ Jennie Holck-Clausen, Senior Advisor โดยได้รับเกียรติจาก พระวิมลศาสนวิเทศ (สำรวจ กมโล, กมลรัมย์) เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป รูปที่ 2 และศาสตราจารย์ ดร. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม ร่วมสนทนา ซึ่งสาระการหารือในครั้งนี้เพื่อการดำเนินการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการในอนาคต

          * Norwegian Centre for Human Rights เป็นศูนย์วิชาการสหวิทยาการ แห่ง Faculty of Law ณ University of Oslo ประเทศนอร์เวย์ ดำเนินงานด้านการวิจัย การให้การศึกษา รวมถึงงานเผยแพร่ โดยจะเน้นส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนผ่านโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ *


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า