ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินสนับสนุนแก่สถาบันพระปกเกล้าในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง


          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารจากมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้แก่ ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการ มูลนิธิ เพื่อสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า , นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าและที่ปรึกษาสมาคมฯ , นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯและรองประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า , นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิกสมาคมฯและเหรัญญิกมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า , คุณพชรพรรณ มาตรศรี , ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต , ผศ.ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว  ,คุณรังษิมา​ ทองพันชั่ง , ดร.ภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ , คุณภานุ เจริญสุข และ ดร.พรทิพย์ เตชะสมบูรณกิจ เข้าพบ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เพื่อมอบเงินสนับสนุนแก่สถาบันพระปกเกล้า ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

          โดยมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า มอบเงิน จำนวน 300,000 บาท และ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะผู้บริหารฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน และนำเงินดังกล่าวไปดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองตามวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสู่ภาคประชาสังคมและเยาวชนทั่วประเทศต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า