ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้ากิจกรรมนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความชื่อตรง ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

          กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางรัศมี จันทะเลิศ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมทั้งได้รับเกียรติจาก พลเอกวสันต์ สุริยมงคล (ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา) ให้ร่วมสังเกตการณ์

          จากนั้น เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียน 5 กลุ่ม ได้แก่ 

  • กิจกรรมเช้านี้ที่เกตุน้อย
  • กิจกรรมแถวไม่ตรง ธงไม่ขึ้น
  • กิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่ หนูๆรักสะอาด
  • กิจกรรมของหายได้คืน
  • กิจกรรมวินัยดีมีรางวัล

โดยมี คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ซักถาม ให้ความเห็น และให้คะแนน 

          ต่อด้วย กิจกรรมการระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ และ อ.นิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) และคุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) เป็นทีมงานระดมความคิดเห็นและจัดกิจกรรม

          ในช่วงบ่าย เป็นพิธีมอบโล่ รางวัล ใบประกาศฯ และกล่าวปิดโครงการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)

ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรง โดยมีการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย โดยพัฒนาและต่อยอดเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาเพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรงมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น 

          การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า