ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับวัดห้วยปลากั้ง เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”


          วันที่ 9 มิถุนายน 2566 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับวัดห้วยปลากั้ง เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง กล่าวสัมโมทนียกถา นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าววัตถุประสงค์ และนายสมหวัง  บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิด

          นิทรรศการดังกล่าวนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ  การเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ มณฑลพายัพ จังหวัดเชียงราย และการเสด็จประพาสเมืองเชียงแสน รวมถึงได้เรียนรู้การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมในแต่ละพื้นที่ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัย รวมถึงการให้ความรู้ในหัวข้อการพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างความเป็นพลเมือง เพื่อการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบัน อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากนิทรรศการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ 

          นิทรรศการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 15 กันยายน 2566 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-21.00 น. ณ ฐานเจ้าแม่กวนอิม วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า