ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้บริหารและนักศึกษาหลักสูตร ปรม.21 สถาบันพระปกเกล้าเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. และประกาศเกียรติคุณ


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ได้มีพิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. (บุคคลภายนอก) และประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม โดยพิธีในวันนี้คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้าและคณะนักศึกษาหลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้าได้เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. และประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม โดยมีพลตรีวรวุฒิ วุฒิศิริ ผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็นประธานในพิธีพระทานเข็มเครื่องหมาย พระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร.และมอบประกาศเกียรติคุณและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและนักศึกษาหลักสูตร ปรม.21 สถาบันพระปกเกล้า 

          โดยเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. นับเป็นเข็มเครื่องหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นเข็มที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเพื่อมอบให้แก่ผู้มีความเหมาะสมที่ได้ช่วยสร้างเสริมเกียรติภูมิต่อกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ

          และในโอกาสนี้ คณะนักศึกษาหลักสูตรปรม. รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดยมีผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเป็นผู้รับมอบเงินบริจาค และผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน เป็นผู้มอบเงินของคณะนักศึกษาปรม.21 ในวันดังกล่าว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า