ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนา เรื่อง “การพัฒนาระบบกิจการผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย”


          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนา เรื่อง “การพัฒนาระบบกิจการผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย” โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง กล่าวเปิดการสัมมนา นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนา

          สำหรับการเสวนาในวันนี้ได้มีการอภิปรายในหัวข้อ “ระบบกิจการผู้สูงอายุไทยควรพัฒนาไปทางไหน?” โดย นายอำพล จินดาวัฒนะ กรรมาธิการและประธานอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมกิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย และนางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2580) ที่นำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุและการรองรับสังคมสูงวัยของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีบูรณาการ

          จากนั้นเป็นการนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบกิจการผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย” โดย นางสาวอัจจิมา แสงรัตน์ นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า โดยผู้เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อร่างการพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบกิจการผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า