ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมถอดบทเรียนการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคาน จ.เลย


เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ณ เทศบาลตำบลเชียงคาน โดยมีวิทยากร ได้แก่ทีมวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า นางสาวนิตยา โพธิ์นอก นางสาวอินทุอร แสงอรัญ และนางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ

กิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการถอดบทเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงคาน กลุ่มครูและผู้ปกครอง และกลุ่มประชาชน

ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ทำให้เห็นได้ว่า สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเชียงคานที่ปรากฏชัดจากการดำเนินโครงการนี้ในพื้นที่ คือ ทำให้คนเชียงคานได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งว่า ทุนทางวัฒนธรรมที่เชียงคานมีคืออะไร จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร และจะปกป้องและสืบสานสิ่งที่มีเหล่านี้อย่างไร ผ่านกระบวนการของกิจกรรมโครงการ ที่ช่วยกระตุ้นความคิดผู้เข้าร่วม ปลุกเร้าความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นออกมา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า