ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “The State of Democracy in the Post - Pandemic Era”


          ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2566 National Taiwan University และ Asian Barometer Survey ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “The State of Democracy in the Post - Pandemic Era” ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านมุมมองทางวิชาการที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากนานาประเทศ จำนวน 16 ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลการศึกษาจากการใช้ข้อมูล Asian Barometer Survey ซึ่งเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของระบอบประชาธิปไตยในยุคหลังการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การวิเคราะห์ข้ามชาติและการเปรียบเทียบโอกาสทางประชาธิปไตย ความไว้วางใจทางการเมือง การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการเมือง เป็นต้น 

          ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และ นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ภายใต้โครงการ Asian Barometer Survey ครั้งที่ 6 เรื่อง “Gender Differences in Political Behaviors: Comparative Study in Asia” และผลการสำรวจของประเทศไทย เรื่อง “The Future of the Bright of Thai Democracy? : Thailand Country Report” อีกทั้ง ยังได้ร่วมประชุม 2023 Asian Barometer Survey Planning Meeting เพื่อวางแผนรูปแบบการทำงานในอนาคต เช่น การจัดเก็บข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัย และการเผยแพร่ผลการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานและเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยกว้าง 

          Asian Barometer Survey เป็นโครงการต่อเนื่องที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และ National Taiwan University สนับสนุนทุนการศึกษาโดย Institute of Political Science, Academia Sinica (IPSAS), Republic of China (Taiwan) เครือข่าย Asian Barometer เป็นการศึกษาประชาธิปไตยในทวีปเอเชีย ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าร่วมเครือข่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 และร่วมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว 6 ครั้ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปี พ.ศ. 2565 โดยเป็นไปตามเป้าประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานเครือข่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มาปรับใช้ในการพัฒนางานวิจัย และเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับสถาบันนานาชาติ โดยในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 20 ประเทศ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า