ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเสวนา 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย


          พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมเสวนา 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เพื่อเป็นการเผยแพร่เหตุการณ์วันสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของการปกครองไทยภายในศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย และเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่และอาจารย์ที่สนใจได้เรียนรู้พื้นฐานการเมืองการปกครอง ในอดีตที่ผ่านมา ผ่านการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ฯและศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้คลอบคลุมรอบด้าน โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนในเขตใกล้เคียงให้ความสนใจ กว่า 120 คน  

          โดยกิจกรรมภายในงานมีการนำชมพิพิธภัณฑ์ การนำชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันพระปกเกล้าและวิทยากรอาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงเช้า จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการบรรยายจากผศ.อดิศร หมวกพิมาย ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายพงษ์พันธ์  โตสกุลไกร ผู้ดำเนินรายการ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า