ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน รุ่นที่ 1


          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักบริการวิชาการ จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน รุ่นที่ 1 โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์  นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม กล่าวรายงานโดย นายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย  

          ทั้งนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรม “หลักสูตรนักบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้และทักษะด้านการบริหารงาน รวมถึงมีเจตคติที่เกื้อกูลต่อการทำงานร่วมกันในบริบทการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนำความรู้ แนวคิด แนวทางการบริหารงานที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีหัวข้อในการศึกษาอบรม เช่น คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  ระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต  หลักนิติธรรมและกฎหมายปกครองที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา  กระบวนการทำงานกลุ่ม “การนำวิทยาลัยชุมชนสู่ 5 เส้นทาง”  และการเสวนากลุ่ม เป็นต้น  สำหรับกิจกรรมช่วงเช้าวันแรกของการอบรม ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ โดย รศ.สมควร โพธิ์ทอง

          ทั้งนี้ การศึกษาอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน 21 แห่ง ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 73 คน อบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า