ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติการบริหารงานพัฒนาเมืองแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1


          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น และสำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติการบริหารงานพัฒนาเมืองแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          โดยพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดการศึกษาอบรม ความสำคัญตอนหนึ่งว่า  “ปลัดเทศบาล” ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายประจำที่ต้องขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จะต้องมี “ความเป็นมืออาชีพ” ที่ทั้งมีความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มีความสามารถในการประสานเชื่อมโยงกลุ่มต่าง ๆ ทั้งฝ่ายบริหาร สภา และภาคประชาชน ในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจากนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชนไปสู่รูปธรรมอย่างถูกต้อง รอบคอบ และรอบด้าน 

          สถาบันฯ จึงได้จัดให้มี “หลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติการบริหารงานพัฒนาเมืองแบบมืออาชีพ” โดยมุ่งให้เกิดการสร้างเสริมความรู้และศักยภาพอันจำเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเสริมสร้างแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่การพัฒนา ยกระดับการทำงานของเทศบาล  ให้เป็นองค์กรที่มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

          จากนั้น ได้รับเกียรติจาก นายภควัต อัจฉริยปัญญา (ผอ.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของหลักสูตร  รวมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดย นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ (นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ) และ การบรรยายหัวข้อ “ปลัดเทศบาลมืออาชีพในมุมมองของนายกเทศมนตรี” โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ (นายกเทศมนตรีนครยะลา) วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดหลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติการบริหารงานพัฒนาเมืองแบบมืออาชีพ 3 รุ่น โดยในรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2566 มีปลัดเทศบาลเข้ารับการอบรมจำนวน 79 คน 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า