ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิด (Open Parliament)


          สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิด (Open Parliament) ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566

          โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการสัมมนา สาระสำคัญตอนหนึ่ง “สถาบันพระปกเกล้าให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้แก่สังคม การสัมมนาตลอดทั้ง 3 วัน เราจะมีโอกาสได้เรียนรู้มุมมองต่างๆ ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้ง 150 คน อีกทั้งยังจะได้รับความรู้ในแง่มุมต่างๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เป็นประโยชน์ การจัดงานในครั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าต้องขอขอบคุณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน (WeVis), บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ ยูไนเต็ด เนชั่นส์ เดเวลอปเมนท์ โปรแกรม (UNDP) ที่ได้เป็นภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราสามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการและชุมชนทางนโยบาย ที่สามารถต่อยอดและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ได้”  

          จากนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนา รับฟังการบรรยายในประเด็น บทบาทเยาวชนกับรัฐสภา (Youth participation in Parliament) โดย Renaud Meyer ,UNDP Resident Representative in Thailand พร้อมทั้ง ชวนคิด เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลรัฐสภาสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิด (Open Parliament) ” 

  • คุณธนิสรา เรืองเดช ผู้ก่อตั้ง WeVis  พูดคุยต่อเนื่องถึงการสำรวจช่องทางการสื่อสารรัฐสภาในปัจจุบัน
  • คุณสุพรรณี ชีวะไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา อีกทั้งได้ทำกิจกรรม ถามปุ๊บตอบปั๊บ ผ่านโปรแกรม quizizz และ สำรวจการสื่อสารของรัฐสภาผ่านงานวิจัย 
  • คุณอัจจิมา แสงรัตน์ นักวิชาการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จบกิจกรรมในวันแรกด้วยการชี้แจงและมอบหมายงาน กิจกรรม “ตลาดไอเดีย (IDEA MARKET)” แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดย ผู้แทนจาก UNDP และสถาบันพระปกเกล้า

          นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา พร้อมด้วยทีมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า มีความตั้งใจจะรวบรวมและนำไอเดียของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาออกแบบเป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนให้รัฐสภาเป็นรัฐสภาที่โปร่งใสและเข้าถึงได้ โดยนวัตกรรมที่ออกแบบในครั้งนี้จะถูกส่งทอดต่อไปยังท่านประธานรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของรัฐสภาโดยตรง เพื่อนำนวัตกรรมดังกล่าวไปพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า