ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3)


          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 โดยสถาบันพระปกเกล้า และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาจะมีการนำเสนอเอกสารวิชาการเชิงนโยบาย ซึ่งเน้นข้อมูล ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และเชิงนโยบาย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จำนวน 6 กลุ่ม แบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล, การขจัดการเลือกปฏิบัติ, การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

          ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเอกสารวิชาการเชิงนโยบาย  โดยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานปิดหลักสูตร กล่าวว่า “พลเมืองมีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย” ในการสร้างสังคมที่มีทั้งความสุขและสันติ ด้วยหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ดังนั้น สถาบันจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างความเป็น “พลเมือง” ผ่าน คุณลักษณะความเป็นพลเมือง 5 ประการ (KPI CDG)” อันประกอบไปด้วย การมีเหตุผล การคิดที่มีเหตุผล มีความกระจ่างชัดเจนต่อประเด็นต่าง ๆ มีวินัย การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบแบบแผนที่เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดคงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ความซื่อสัตย์ การประพฤติตนและยึดมั่นในความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ การตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ส่วนรวม คำนึงถึงผู้อื่นในฐานะสังคมเดียวกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า