ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า เคลื่อนทัพสร้างความเป็นพลเมืองสู่โรงเรียน


          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะวิทยากร สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่ ผู้นำนักเรียนจำนวน 200 คน จากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 

          ซึ่งการจัดกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นักเรียนจะได้รับความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เกี่ยวกับประชาธิปไตยผ่านเกมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าถึงเยาวชนได้ง่าย กระตุ้นการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ Active Citizen ได้อย่างเข้าใจ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า