ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

Royal Institute for Governance and Strategic Studies (RIGSS) ราชอาณาจักรภูฎาน เข้าพบคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า


          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการ) นายณัฐพงศ์ รอดมี (ผู้ช่วยเลขาธิการ) รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต (ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ) นางณัชชาภัทร อมรกุล (รักษาการผอ.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) และคณะนักวิชาการ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก Royal Institute for Governance and Strategic Studies (RIGSS) ราชอาณาจักรภูฎาน ณ ห้องรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า
 
          ประเด็นการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การดำเนินงานทางวิชาการ ศึกษาวิจัย การศึกษาอบรม ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตร รวมทั้งการอบรมที่น่าสนใจต่างๆ  รวมทั้งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยในรูปแบบออนไลน์ เช่น หลักสูตรระบบ e-learinng อีกทั้งการสร้างความเป็นพลเมือง และขยายผลจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองทั่วประเทศ ตามนโยบายของเลขาธิการ นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเด็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในอนาคตด้วย

          Royal Institute for Governance and Strategic Studies (RIGSS) ราชอาณาจักรภูฎาน เป็นสถาบันด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำและถังความคิด ก่อตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ในปี 2556 เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสร้างผู้นำ ธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ศึกษา โดยผ่านการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ รวมทั้งการศึกษาวิจัย และการสัมมนาทางวิชาการ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า