ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็น “ถอดรหัสแผนพัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

          โดยพิธีเปิดการศึกษาอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (ที่ปรึกษาเลขาธิการ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมด้วย 

          จากนั้น เป็นการบรรยายหัวข้อ “ถอดรหัสแผนพัฒนาท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาท้องถิ่น” โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น) และดร.ศิริวรรณ หัสสรังสี (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ)

          การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงินการคลังท้องถิ่น คดีปกครองท้องถิ่น หน่วยงานกำกับดูแล และการออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับความรู้ และโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผ่านกรณีศึกษา การถอดบทเรียน และการประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ยั่งยืน

          โดยมีการอบรม จำนวน 18 ชั่วโมง มีระยะเวลาในการอบรมเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน 2566 นี้  ประเด็นที่สำคัญ อยู่ในบริบทและความสนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 เรื่อง ที่น่าสนใจดังนี้

  • ประเด็นที่ 1 : ถอดรหัสแผนพัฒนาท้องถิ่น : รู้ลึก ทำเป็น ใช้ได้จริง
  • ประเด็นที่ 2 : ปิดจุดเสี่ยงการเงินการคลังท้องถิ่น 
  • ประเด็นที่ 3 : รู้แล้วรอด : คดีที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
  • ประเด็นที่ 4 : สารพันปัญหาท้องถิ่นกับหน่วยกำกับดูแล
  • ประเด็นที่ 5 : Co-Creation : เทคนิคการสร้างสรรค์พื้นที่สมัยใหม่ที่ท้องถิ่นต้องรู้

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านท้องถิ่นได้ที่
https://www.facebook.com/KPILocalCollege


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า