ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4


          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 หัวข้อ “สารพันปัญหาท้องถิ่นกับหน่วยงานกำกับดูแล” ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า

          โดยพิธีเปิดการศึกษาอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (ที่ปรึกษาเลขาธิการ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าการอบรม ความสำคัญว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จึงจัดทำโครงการอบรมระยะสั้นนี้ขึ้น โดยเป็นหัวข้อที่ 4 “สารพันปัญหาท้องถิ่นกับหน่วยงานกำกับดูแล” ในฐานะบุคลากรภาครัฐจะต้องถูกตรวจสอบการปฏิบัติงานจากองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเพราะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบ กำกับดูแล ทั้งจากสตง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และปปช. ทั้งท่านวิทยากรมีประสบการณ์ที่จะนำความรู้และกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          จากนั้น เป็นการแนะนำพันธกิจและหลักสูตรที่น่าสนใจของวิทยาลัยฯ โดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา (รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) และการบรรยายหัวข้อ “สารพันปัญหาท้องถิ่นกับหน่วยงานกำกับดูแล : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” โดย อาจารย์มณเฑียร เจริญผล (รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)

          การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงินการคลังท้องถิ่น คดีปกครองท้องถิ่น หน่วยงานกำกับดูแล และการออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับความรู้ และโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผ่านกรณีศึกษา การถอดบทเรียน และการประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ยั่งยืน

          ติดตามและสมัครร่วมอบรม_รุ่นที่ 5 ประเด็น “Co-Creation : เทคนิคการสร้างสรรค์พื้นที่สมัยใหม่ที่ท้องถิ่นต้องรู้” ในวันที่ 7-9 กันยายน 2566 

          ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านท้องถิ่นได้ที่ https://www.facebook.com/KPILocalCollege


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า