ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษา 4 ส รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีวิชาการสาธารณะในหัวข้อ “วิถีชีวิต วัฒนธรรม การเมือง และความยั่งยืน กับช่องว่างระหว่างวัย”


          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 (4ส รุ่นที่ 13) สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมวิชาการเวทีสาธารณะในหัวข้อ “วิถีชีวิต วัฒนธรรม การเมือง และความยั่งยืน กับช่องว่างระหว่างวัย” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล รวมทั้งผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษา เข้าร่วมงานวิชาการสาธารณะดังกล่าวอย่างคับคั่ง 

          ในงานดังกล่าวมีการนำเสนอทั้ง 8 กลุ่ม  ภายใต้ 3 ประเด็นหัวข้อหลัก ได้แก่  

  • หัวข้อ “วิถีชีวิตกับช่องว่างระหว่างวัย”
  • หัวข้อ “การเมือง กับความเห็นต่างระหว่างวัย”
  • หัวข้อ “วัฒนธรรมและความยั่งยืน กับช่องว่างระหว่างวัย”  


          ทั้งนี้ การจัดเวทีวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยเป็นผลผลิตทางวิชาการ ที่ได้ดำเนินการศึกษาตามที่ได้รับการศึกษาฝึกอบรมตามหลักสูตร การนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีการจัดการความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพ นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาแต่ละกลุ่มรายงาน กระบวนการ

          ถอดบทเรียน การศึกษากรณีเชิงประจักษ์ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร ข้อเสนอการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ มีข้อสรุปด้วยการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการบูรณาการของเนื้อหา  เพื่อเป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่ความเข้าใจบุคคลในแต่ละช่วงวัย ในมิติของวิถีชีวิต วัฒนธรรมการเมือง และความยั่งยืนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า