ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 13


          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ยินดีที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพลังสำคัญในการสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความคาดหวังและคุณลักษณะของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (KPI-CDG) ซึ่งลักษณะของนักศึกษา 3 มิติที่สถาบันมุ่งหวังให้เกิดขึ้น คือ C-Citizen ความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย 1.มีเหตุผล 2.มีวินัย 3.ซื่อสัตย์ 4.รับผิดชอบ และ 5.จิตสาธารณะ โดยการสร้างคนในชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องบ่มเพาะตั้งแต่เด็ก และ “จิตสาธารณะ”เป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม  

          D-Democracy ประชาธิปไตย เป็นหลักที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้เข้าใจ ภราดรภาพ คือการอยู่กันฉันท์พี่น้อง ความขัดแย้งจะประณีประนอมกันได้ด้วยเหตุผล 

          G-Good Governance ธรรมาภิบาล 6 หลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่

  1. นิติธรรม
  2. คุณธรรม
  3. ความโปร่งใส
  4. การมีส่วนร่วม
  5. สำนึกรับผิดชอบ
  6. ความคุ้มค่า

          อีกหนึ่งหลักที่ท่านชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา ได้กล่าวไว้ คือ หลักความไม่เกรงใจ คือการต้องไม่เห็นแก่พวกพ้อง ต้องยึดถือความถูกต้องเป็นสำคัญ และทิ้งท้ายไว้ว่า การเมืองภาคพลเมืองมีหลายรูปแบบ การส่งเสริมความรู้ การสร้างสังคมที่เคารพซึ่งกันและกัน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จะสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นได้ 

          ซึ่งมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานถึงการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาประกอบด้วยผู้นำจากภาคการเมือง ภาคราชการและภาคเอกชนรุ่นใหม่ จำนวน 120 คน หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะผู้มีศักยภาพที่มาจากกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความสามารถรอบด้าน ยืดหยุ่น ทันการเปลี่ยนแปลง ภายใต้วิถีประชาธิปไตยเพื่อเป็นผู้นำแห่งอนาคตที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ


          ในช่วงบ่าย อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำกิจกรรมสร้างสรรค์พลังสัจจะ ปนป. พร้อมปฏิบัติการร่วมคิดร่วมทำ ธรรมนูญตนเอง ปนป.13  มาสร้างพลังความสัมพันธ์ให้ก้าวสู่ความสำเร็จของการเรียนนี้  


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า