ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”


          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร" ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งฝึกอบรม)

          กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มจากการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 120 คน และกล่าวถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการต้องเตรียมความพร้อมในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า จากนั้น ระหว่างเวลา 09.15 - 11.00 น. เป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กระบวนการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน" โดย นายวรัญ มณีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มรับยื่นและพัฒนาระบบงานตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และในระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. เป็นการเปิด "คลินิก 3ต." (เตรียม-ตอบ-ตรวจ) เพื่อให้คำปรึกษา สอบถาม และ ช่วยตรวจสอบเอกสารสำหรับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

          ในช่วงต้นของการบรรยายวิทยากรชี้ให้เห็นว่ามีบุคคล 6 กลุ่มที่มีหน้าที่ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และสำหรับกรณีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ปี 2566) ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี (วันหลังจากได้กล่าวคำปฏิญาณตน) ซึ่งกรณีนี้หมายถึงภายในวันที่ 2 กันยายน 2566 และ หากมีเหตุที่ไม่สามารถยื่นได้ภายในกำหนดสามารถขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีอีกไม่เกิน 30 วัน (วันที่ 2 ตุลาคม 2566) และนอกจากนี้ ยังได้บรรยายให้ความรู้ และ ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

          ช่วงของกิจกรรม คลินิก 3ต." ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้จัดเตรียมเอกสารการยื่นฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร  ทั้งนี้ตลอดการบรรยายเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยน และกิจกรรมคลินิก 3ต. ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า