ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาติดอาวุธ เพิ่มศักยภาพให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นแรก


          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 มีพิธีเปิดการสัมมนา “นักปกครองท้องที่ ผู้นำการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก 

          โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “พลเมืองไทย พลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องที่” ให้แก่ นักปกครองท้องที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 30 คน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาชุมชน และเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้ท้องที่นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ ในการพัฒนาระดับพื้นที่ และ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ  ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “นวัตกรรมประชาธิปไตย แนวคิดใหม่เพื่อการบริหารท้องที่” 

          ยังมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงบ่าย เรื่อง “การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อยกระดับการให้บริการ” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า

          การสัมมนากำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 ซึ่งผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เพียงจะได้รับความรู้ ยังได้กระบวนการจากวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักปกครองท้องที่ มีความตั้งใจในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่ท้องที่ต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า