ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เสริมศักยภาพให้บุคลากร


          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการ ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และการบริหารความเสี่ยงและโอกาส ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า 

          โดย สำนักงานเลขาธิการ จัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่บุคลากรสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสร้างความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร และให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 อันเป็นกระบวนการทำงานมุ่งสู่ความเป็นสมรรถนะสากล 

          กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ และการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุง ส่งเสริมการทำงานในแต่ละกระบวนการ โดยได้ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้ความรู้ในเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและโอกาส” และ นางธนิษฐา  สุขะวัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ / ประธานคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน บรรยายหัวข้อเรื่อง “ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015” 

          ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายคุณภาพของสถาบันพระปกเกล้า ที่ “เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการให้บริการงานด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพในระบบสากกล อันจะสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้รับบริการและสังคมส่วนรวม โดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำเป็นกลาง และทันการณ์”


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า