ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติการบริหารงานพัฒนาเมืองแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3


          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น และ สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติการบริหารงานพัฒนาเมืองแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

          โดยพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดการศึกษาอบรม ความสำคัญตอนหนึ่งว่า  “ปลัดเทศบาล” ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายประจำที่ต้องขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จะต้องมี “ความเป็นมืออาชีพ” ที่ทั้งมีความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มีความสามารถในการประสานเชื่อมโยงกลุ่มต่าง ๆ ทั้งฝ่ายบริหาร สภา และภาคประชาชน ในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจากนโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชนไปสู่รูปธรรมอย่างถูกต้อง รอบคอบ และรอบด้าน 

          สถาบันฯ จึงได้จัดให้มี “หลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติการบริหารงานพัฒนาเมืองแบบมืออาชีพ” โดยมุ่งให้เกิดการสร้างเสริมความรู้และศักยภาพอันจำเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเสริมสร้างแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่การพัฒนา ยกระดับการทำงานของเทศบาล  ให้เป็นองค์กรที่มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) รศ.ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (ที่ปรึกษาเลขาธิการ) และนางธนิษฐา สุขวัฒนะ (รักษาการ ผอ.สำนักบริการวิชาการ) ร่วมในพิธีเปิดการศึกษาอบรมด้วย จากนั้น นายภควัต อัจฉริยปัญญา (รักษาการ ผอ.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของหลักสูตร รวมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดย นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล (เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ)  และการบรรยายหัวข้อ “ปลัดเทศบาลมืออาชีพในมุมมองของนายกเทศมนตรี” โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ (นายกเทศมนตรีนครยะลา) 

          ส่วนในภาคบ่าย เป็นการบรรยายหัวข้อ “กระบวนทัศน์และบริบทการเรียนรู้สำหรับปลัดเทศบาลในปัจจุบัน” โดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา (ผอ.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น)  

          วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดหลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติการบริหารงานพัฒนาเมืองแบบมืออาชีพ โดยในรุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2566 มีปลัดเทศบาลเข้ารับการอบรมจำนวน 87 คน 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า