ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัด พิธีมอบรางวัลประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง


          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ชั้น บี 1-1 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง และการสัมมนา เรื่อง สภานักเรียนมีบทบาทอย่างไรกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          กล่าวรายงานการจัดงาน โดย นายเฉลิมชัย เฟื่่องคอน กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา

          จากนั้น มอบรางวัลการประกวดคําขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง ประเภทสภานักเรียน จํานวน 8 รางวัล และ ประเภททั่วไป จํานวน 8 รางวัล โดย นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

          จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังการบรรยาย เรื่อง “บทบาทเด็กและเยาวชนกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร นางสาวไทย ปี 2566 อภิปรายการดําเนินกิจกรรม “สภานักเรียน” จากโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประจําปีการศึกษา 2565 โดยครูที่ปรึกษากิจกรรมสภานักเรียนและตัวแทน สภานักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ครูที่ปรึกษากิจกรรมสภานักเรียนและตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ดําเนินรายการโดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า  และ นางสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ สถาบันพระปกเกล้า

          ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยแก่เยาวชน เพราะ "สภานักเรียน" ต้องเป็นพื้นที่สำหรับสร้างการเรียนรู้เรื่องความเป็นพลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตย 

สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง 

ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และช่องทางออนไลน์ Facebook Page : วุฒิสภา 
Facebook Page : สถาบันพระปกเกล้า และ Facebook Page  OBEC Channel ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า