ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่คนการเมืองและคนวงงานรัฐสภา ครั้งที่ 2


          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ชั้น บี 1-2 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการสัมมนาวิชาการคนการเมือง ครั้งที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการพิจารณาร่างกฎหมาย 

          โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ และในประเทศ ซึ่งช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังการบรรยายจาก Mr.John Christopher CD Director PCAsia เทคนิคการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย: มุมมองจากต่างประเทศ

  • ประเด็น Legislative Process: Principles and Importance of Committee Public Hearing in Reviewing Bills บรรยายโดย Mr.Edmond Efendi Country Director, National Democratic Institute
  • ประเด็น พันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยการแรงงานกับแนวนโยบายและกฎหมายไทย วิทยากรโดย นายสมาสภ์  ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน , ผศ.ดร. ศุภศิษฎ์ ทวีแจ่มทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  , นางสาวจิตติมา  ศรีสุขนาม เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ อาวุโสประจำประเทศไทย, องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผู้ดำเนินรายการ: ดร.กฤษฎา  ธีระโกศลพงศ์  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          สำหรับการจัดโครงการ ผู้อำนวยการนสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น พร้อมด้วยนักวิชาการ และพนักงานฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวรวม 4 ครั้ง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระแสและระเบียบโลกที่มีผลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมายไทย  ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการหนุนเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา  

          โดยบรรยากาศงานสัมมนาตลอดทั้งวัน ได้รับความสนใจจากสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา ตลอดจนข้าราชการรัฐสภา เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมถามตอบข้อซักถามกับท่านวิทยากรอย่างน่าสนใจ

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามถ่ายทอดสด งานสัมมนาวิชาการคนการเมืองในหัวข้อนี้ผ่าน 

Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
Facebook Fanpage : สถาบันพระปกเกล้า

และกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 1 กันยายน และวันที่ 6 กันยายน 2566 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า