ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก”


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูมโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราแม่สอด ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และคณะดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง” มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่ อบต.พระธาตุผาแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ภายในตำบลพระธาตุผาแดงเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 50 คน  โดยนายปณชัย จันต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม

          การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นแบบเรื่องการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัย ตลอดจนสรุปแนวทางการนำ GRB ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นต่อไป

ข้อมูลและภาพจาก สำนักวิจัยและพัฒนา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า