ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า และเครือข่าย จัดสัมมนา “คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”


          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดสัมมนา เรื่อง  “คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”  

          งานสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวเปิดงาน  กล่าวรายงานโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ  พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะสามารถบริหารจัดการพัสดุที่มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดข้อพิทาทที่เกิดขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้  

          จากนั้นผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง "คลายปมปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสู่แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ" โดย นายอนุซา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ต่อด้วย การเสวนา เรื่อง "คลายปมปัญหาเพื่อร่วมแสวงหาแนวทางการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" โดย พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน ดำเนินการโดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมาธิการ

          ภาคบ่าย รับฟังการบรรยาย เรื่อง "คลายปมปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" โดยนายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  นายธนะโซค รุ่งธิปานนท์ผู้อำนวยการกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง  นางสาวรัชนี ดวงราบรื่น นิติกรชำนาญการพิเศษ   นางสาวศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม  ตอบ และข้อเสนอแนะ และสรุปการสัมมนา โดยรองสาสตราจารย์ประเสริฐ ปั่นปฐมรัฐ กรรมาธิการ

          โดยบรรยากาศงานสัมมนาตลอดทั้งวัน ได้รับความสนใจจากสมาชิกรัฐสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา ตลอดจนข้าราชการรัฐสภา เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมถามตอบข้อซักถามกับท่านวิทยากรอย่างน่าสนใจ

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามถ่ายทอดสด งานสัมมนาวิชาการคนการเมืองในหัวข้อนี้ผ่าน 

Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
Facebook Fanpage : สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า