ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรม เวทีสาธารณะสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ณ จังหวัดยะลา


          วันที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยนักวิชาการ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน และเครือข่าย สถานศึกษาจังหวัดยะลา  และมูลนิธิฟรีดริช เนามัน จัดเวทีสาธารณะสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา จังหวัดยะลา ขึ้น

          โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ผลักดันให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา และเกิดการสร้างเครือข่ายสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความรุนแรงในสังคม ซึ่งในจังหวัดยะลา โดยผู้เข้ารับการอบรมนำกระบวนการไปดำเนินการในพื้นที่หรือในโรงเรียนเพื่อให้ความลดความรุนแรง และสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่จากการแก้ปัญหาเล็ก ๆ จนนำไปสู่การแก้ปัญหาในระดับชาติต่อไปได้ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า